Western Front Photography

VERDUN 1916: The treadmill of death for French and Germans.

Verdun - Col Driant's Bunker R2
Verdun - Fort Douaumont
Verdun - Fort Douaumont
Verdun - Fort Douaumont
Verdun - Fort Douaumont
Verdun - Fort Douaumont
Verdun - Fort Douaumont
Verdun - Ouvrage de Froidterre
Verdun - Fort Vaux
Verdun - Fort de Tavannes
Verdun - Thiaumont
Verdun - Ouvrage de Thiaumont
Verdun - Thiaumont
Verdun - Thiaumont
Verdun - Bois Fumin
Verdun - Bois Fumin
Verdun
Verdun - Batterie de l'Hopital
Verdun - Pamart Casement
Verdun - Trench of Bayonets
Verdun - Ordnance
Verdun - Ordnance
Verdun
Verdun
Verdun - Observation Tree
Verdun - Ordnance
Verdun - Ordnance
Verdun - Ordnance
Verdun
Verdun - Ornes
Verdun - Bezonvaux
Verdun - Bezonvaux
Verdun - Bezonvaux
Verdun - Douaumont.